Terms of Service

Artikel 1

1. Huurder zal ervoor zorg dragen, en is in verhouding tot verhuurder ervoor verantwoordelijk en aansprakelijk, dat de e-scooter gedurende de huurtijd behoorlijk gebruikt wordt en aan het einde van de huurtijd in behoorlijke staat weer aan verhuurder wordt teruggegeven. 2. Huurder verklaart dat alle personen uit de door hem gereserveerde groep kennis hebben genomen van deze voorwaarden. 3. Alle deelnemers moeten een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en beschikken over een geldig Nederlands rijbewijs. 4. Huurder verstrekt voor aanvang van de activiteit een kopie van zijn legitimatie aan de verhuurder. 5. Huurder dient zich te allen tijde te houden aan de Nederlandse wet- en regelgeving. 6. Tot het besturen van de e-scooter zijn enkel de huurder alsmede de medehuurders bevoegd. Huurder verstrekt voor aanvang van de activiteit een lijst met daarop vermeld de gegevens van de medehuurders. Huurder zal de e-scooter door geen ander (laten) besturen en aan geen ander(en) ter hand stellen. 7. Het is huurder, alsmede de medehuurders, niet toegestaan om: a. meerdere personen op een e-scooter te vervoeren, mits van te voren afgesproken b. alcoholische dranken te nuttigen voor of tijdens het gebruik van de e-scooter. 8. Huurder is zelf verantwoordelijk voor het dragen van een (pedelec) helm, met het keurmerk NTA 8776 tijdens het besturen of meerijden op de e-scooter.

Artikel 2

1. Huurder dient voor aanvang van de activiteit de waarborgsom bij verhuurder te deponeren. 2 Verhuurder is te allen tijde gerechtigd op deze waarborgsom haar vordering op huurder krachtens deze huurovereenkomst te verhalen, onverminderd het recht van verhuurder op aanvullende schadevergoeding. 3 Na afloop van de activiteit zal verhuurder de waarborgsom aan huurder overmaken/ teruggeven, tenzij verhuurder een vordering op huurder heeft krachtens deze overeenkomst.

Artikel 3

1. Huurder verklaart bekend te zijn met het feit dat de e-scooter op Nederlands grondgebied WA verzekerd is. Het eigen risico bedraagt € 275,- per gebeurtenis. 2. Het huren van de e-scooter geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schadevergoeding dan ook ontstaan gedurende de huurtijd aan huurder, derden en/of goederen. Huurder vrijwaart verhuurder volledig. 3. In geval van schade en/of verlies, al of niet ontstaan door schuld van huurder, is huurder verplicht verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen. Huurder is verplicht de door verhuurder naar aanleiding hiervan te geven instructies op te volgen. In het geval van enig verzuim aan zijde van huurder bij het nakomen van enige verplichting als hiervoor bedoeld, zal huurder voor de door dit verzuim eventueel door verhuurder te lijden schade aansprakelijk zijn. 4. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade gemaakt door hem en de medehuurders. Voor eventuele kosten en/of schade welke door huurder mochten zijn ontstaan ten gevolge van enige schade en/of defecten en/of verlies van en/of aan de e-scooter toegebracht draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel evenals de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, direct en onmiddellijk vergoeden. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade, maar ook alle verhaalkosten van de verhuurder voor rekening van de huurder.

Artikel 4

1. Indien huurder door welke omstandigheden dan ook geen gebruik kan maken van de e-scooter tijdens de huurtijd draagt verhuurder voor de daaruit voortvloeiende schade geen aansprakelijkheid, doch blijft huurder gehouden de overeengekomen huurprijs te voldoen. 2. Bij een vroegtijdige terugbezorging van de e-scooter vindt geen restitutie plaats van huurgelden. 3. Indien e-scooter niet binnen de maximale huurtijd is afgeleverd is huurder aan verhuurder voor ieder kwartier, dat de e-scooter te laat wordt teruggebracht, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, verschuldigd een bedrag groot € 2,50 per e-scooter, een en ander onverminderd het recht van verhuurder op volledige schadevergoeding voor zover de schade meer mocht belopen. 4. Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, te annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van de verhuurder.

Artikel 5

Annulering is slechts mogelijk per aangetekend schrijven, waarbij de ontvangstdatum als annuleringsdatum geldt. Bij annulering is de huurder verschuldigd: Binnen 7 dagen van overeenkomst: 100% van het totaalbedrag.

Het is mogelijk om tot uiterlijk 1 week vóór aanvang van de activiteit het aantal personen kosteloos te wijzigen, na deze tijd worden de e-scooters aan u gefactureerd of indien van toepassing gecrediteerd.

Artikel 6

1. Verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden, indien naa